Sürekli Form Fatura Baskı Merkezine Hoş Geldiniz

Anlaşmalı
Matbaa
Neler
Yapmaya
Yetkilidir?

Firma Ünvanı

Akabe Form Matbaacılık
San. Tic. Ltd . Şti .

Vergi Dairesi:

Davutpaşa Vd

Vergi Numarası:

6130640546

E- Mail Adresi

info@akabeform.com.tr

Share:

Maliye Bakanlığı İle Anlaşmalı

Anlaşmalı matbaa denildiğinde bir çok kişi tam faliyetinin ne olduğunu bilmemektedir. Maliye ile anlaşmalı matbaa her sene maliye bakanlığı ile belirli denetlemelerden geçerek basım yetki belgesi almaya hak kazanır.

Kazandığı bu hak ile, fatura, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, gider pusulası, irsaliyeli fatura, adisyon vb. resmi evrakların basımına hak kazanır. Resmi evrakların tasarım, basım, bildirim ve teslim süreçlerinde doğrudan yetkilidir.
Awesome Image
Awesome Image
ANLAŞMALI MATBAA İŞLETMECİSİNİN ZORUNLULUKLARI

1 – Levha Asma:
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı ile anlaşma yapan matbaa işletmecisi, işyerlerinin mükellefler tarafından kolayca okunup görülebilecek dış cephesine İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından onaylanmış “Bu işyeri Vergi Usul Kanunu Uyarınca Çıkartılan Yönetmeliğe göre Kullanılan Belgelerin Basım ve Dağıtımına Yetkilidir.” ibaresini taşıyan bir levha asacaklardır. Bu levhada Vergi Usul Kanunu uyarınca çıkartılan yönetmeliğe göre kullanılan belgelerin basım ve dağıtımına yetkili olunduğu, anlaşmanın yapıldığı tarih ile bitiş tarihi yer alacaktır.

Anlaşmanın feshi veya sona ermesi halinde levhanın İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığına iade edilmesi gerekmektedir.

2 – Defter Tutma:
Matbaa işletmecisi Bakanlık, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı ve mükelleflerle olan muamelelerini tevsik etmeye ve bunlarla ilgili kayıtları tutmaya mecburdur. Bakanlık veya İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı, matbaa işletmecilerine uygun gördükleri hususların yer alacağı bir defter tutturmaya ve belge düzenlettirmeye yetkilidir. Bu suretle tutulması zorunlu hale getirilen defter, ilgili İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığınca onaylanacaktır. (Yönetmelik Mad. 11)

Belge türünün yer aldığı sayfada belgenin sıra numarası, belge basımını talep eden mükellefin adı, soyadı ve unvanı, adresi, vergi dairesi ve vergi kimlik numarası, belge basım talep tarihi, teslim tarihi ile belgenin miktarı ve müteselsil sıra numarası yer alacaktır.

3 – Faaliyet Alanı:
Mükellefler, yönetmelik gereği olarak bastıracakları belgeleri sadece bağlı oldukları Vergi Dairesinin il sınırları içinde kalan anlaşmalı matbaaya bastırabileceklerdir. (Yönetmelik Mad. 13/a)

Bu nedenle anlaşmalı matbaalar bulundukları ilin sınırları içindeki Vergi Dairelerine kayıtlı Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinin belgelerini basabilecektir. (Örneğin; Kurumlar Vergisi mükellefiyet kaydı Ankara’da, şube iş yeri İzmir’de bulunan bir mükellefin belgeleri Ankara’da bulunan anlaşmalı matbaada basılabilecektir.)

Kullanacakları belgeleri faaliyette bulundukları ildeki anlaşma yapılan matbaalara teknik imkânsızlıklar nedeniyle bastıramayan veya bilgisayarla belge düzenleyen mükellefler; bağlı bulundukları il defterdarlığına müracaatla durumlarını belgeleyen bir yazı alırlar ve bu yazıyı kullanacakları belgeleri basacak olan matbaa işletmecisinin bağlı bulunduğu il defterdarlığına ibraz ederler. (Dilekçe, Vergi Dairesi Başkanlığınca Verilen İzin Yazısı, Nüfus Cüzdanı Aslı (yetkili tarafından görüldükten sonra iade edilmek üzere) Bu defterdarlıkça verilecek müsaadeye dayanılarak da söz konusu belgeler, o ilin sınırları içindeki bir anlaşmalı matbaaya bastırılabilir. (Yönetmelik Mad. 13/d)

4- Belge Teslimi:
Matbaa işletmecileri, mükellefler tarafından bastırılacak olan belgelere öncelik tanırlar ve siparişleri 15 (on beş) gün içinde basıp teslime hazır hale getirirler. Basılan bu belgeler mükellef veya vekiline tutanakla teslim edilir. Ancak teslime hazır hale getirilen belgelerin mükellefler tarafından teslime hazır hale getirildiği tarihten itibaren bir ay içinde alınmaması halinde, anlaşmalı matbaa işletmecisi tarafından durum EK-4’teki dilekçe doldurularak İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’na bildirilir. İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığınca da durum matbaa işletmecisinin bağlı bulunduğu vergi dairesi müdürlüğüne bildirilir. İlgili vergi dairesi müdürlüğü belgeleri tutanakla tespit ederek söz konusu belgeler yatay ya da dikey kesilmek suretiyle kullanılmayacak şekilde iptal edilir. Basılan belgelerin teslim ve iptaline ilişkin tutanaklar mükelleflerin tarh dosyasına konulur. (Yönetmelik Mad. 13/b)

5- Bildirim ve Bilgi Formu:
Matbaa işletmecileri basım ve dağıtımını yaptıkları belgelere ilişkin olarak örneği ekli bilgi formunu düzenlemek ve Bakanlığın belirlediği esaslara uygun olarak elektronik ortamda internet üzerinden Bakanlığa göndermek zorundadırlar. Matbaa işletmecilerince basımı yapılan belgeler, mükellefe veya vekiline bir tutanakla teslim edilir. Basımı yapılan belgeye ilişkin olarak iki nüsha bilgi formu düzenlenerek belgeyi teslim alan ile birlikte imzalandıktan sonra, formun bir nüshası mükellefe veya vekiline verilir, diğer nüshası ise matbaa işletmecisi tarafından muhafaza edilir. Yönetmeliğin 14’üncü maddesine istinaden yayımlanan 347 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 3 numaralı bölümünün birinci paragrafında ancak “Matbaa işletmecileri yönetmeliğin 14 üncü maddesi uyarınca düzenlenen bilgi formunu, en geç düzenlendiği günü izleyen günün sonuna kadar internet üzerinden, Gelir İdaresi Başkanlığının www.gib.gov.tr adresinde hizmet veren İnternet Vergi Dairesi/Kurumlar-Gelir Vergi Dairesine, kullanıcı kodu, parola ve şifrelerini kullanmak suretiyle göndereceklerdir.” hükmü bulunmaktadır.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 07.01.2011 tarihinde yayınlanan VUK 43 no.lu sirkülere göre; Yönetmeliğin ve genel tebliğin bazı bölümlerinde yer alan cümlelerin iptali ve dava sonuçlanıncaya kadar yürütmesinin durdurulması talebiyle açılan dava sonucu, konu ile ilgili olarak Danıştay Dördüncü Dairesi 11.10.2010 tarihli ve Esas No:2010/1664 sayılı kararı ile söz konusu Yönetmeliğin 14’üncü maddesinde yer alan “Matbaa işletmecisi bu bilgi formunu en geç düzenlendiği günü izleyen günün sonuna kadar elektronik ortamda internet üzerinden Bakanlığa gönderir.” hükmünün; 11.10.2010 tarihli ve Esas No:2010/1665 sayılı kararı ile de söz konusu Tebliğin 3’üncü bölümünün birinci paragrafında yer alan “… en geç düzenlendiği günü izleyen günün sonuna kadar…” ibaresinin yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir.

Diğer taraftan, Vergi Usul Kanunu’nun 14’üncü maddesinde; “Vergi muamelelerinde süreler vergi kanunları ile belli edilir. Kanunda açıkça yazılı olmayan hallerde 15 günden aşağı olmamak şartıyla bu süreyi, tebliği yapacak olan idare belirler ve ilgiliye tebliğ eder.” hükmü bulunmaktadır.

Bu itibarla, anılan düzenlemeler hakkında, esasa ilişkin hüküm verilinceye kadar, matbaa işletmecilerinin söz konusu bilgi formlarını en geç düzenledikleri günü izleyen 15. (on beşinci) günün sonuna kadar elektronik ortamda internet üzerinden Bakanlığımıza gönderebilmeleri uygun görülmüştür.

Elektronik ortamda gönderilecek bilgi formlarının kapsamını, şeklini, bilgileri doğrudan doğruya gönderebilecek mükellef gruplarını ve bunlara ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye, son genel nüfus sayımına göre nüfusu 5000 ve daha az olan yerlerde bulunan matbaa işletmecilerinin bastıkları belgelere ilişkin bilgi formunu kâğıt ortamında göndermelerine izin vermeye ve bu yetkiyi mahalline devretmeye Bakanlık yetkilidir. (Yönetmelik Mad. 14)

6- Belge İptali:
Matbaa işletmecileri, teslime hazır hale getirilen belgelerin mükellefler tarafından teslime hazır hale getirildiği tarihten itibaren bir ay içinde alınmaması halinde, anlaşmalı matbaa işletmecisi tarafından durum İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığına bildirilecektir.

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığınca da, durum tutanakla tespit edilerek söz konusu belgeler yatay ya da dikey kesilmek suretiyle kullanılamayacak şekilde iptal edilecektir. Ayrıca iptal edilen belgelere ilişkin tutanak mükelleflerin tarh dosyasına konulacaktır. (Yönetmelik Mad. 13/b)

Uygulamada matbaa işletmecisinden süresinde alınmayan belgelerin iptali, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından matbaa işletmecisinin bağlı olduğu vergi dairesi müdürlüğüne bildirilerek vergi dairesi memurlarınca yapılmaktadır.

7 – İbraz Mecburiyeti:
Matbaa İşletmecisi Bakanlık, Defterdarlık ve mükelleflerle olan muamelelerini tevsik etmeye ve bunlarla ilgili kayıtları tutmaya mecburdur. (Yönetmelik Mad. 11)

Fason Baskı Merkezi

Ajanslar veya Freelance çalışanlar için özel fason baskı hizmeti ve fiyatlandırma yapmaktayız...

Memnun Müşteriler

Hizmetlerimizden faydalanmış müşterilerimizin büyük çoğunluğu bizi tercih etmeye devam ediyor...